Concello de Crecente

Xunta de goberno

Membros

Julio César García-Luengo Pérez

(Alcalde - Presidente)

Dona Marisol Gómez Domínguez

(1º Tenente de alcalde)

Don Carlos Vallejo Domínguez

(2º Tenente de alcalde)

Don David Martínez Fernández

(3º Tenente de alcalde)

Atribucións

Delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das seguintes atribucións, susceptibles de ser delegadas segundo o artigo 21.1 da LBRL, en virtude da habilitación recoñecida no apartado terceiro do precepto de referencia, e sen prexuízo da súa asunción directa en calquera intre, as seguintes:

En materia urbanística:

 • O control municipal da construción e do uso dos predios mediante licenza municipal consistente no outorgamento de licenzas urbanísticas á que fai referencia o artigo 142.2 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, que de seguido se relacionan:
  • Os actos de construción e uso do solo e do subsolo que, de acordo coas normas xerais de xestión de edificios, requiren un proxecto de obras.
  • As intervencións en bens inmobles declarados de interese cultural ou catalogados polas súas características únicas ou por valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
  • As demolicións, agás as derivadas de resolucións de rexistros de restauración da legalidade urbana.
  • As paredes da contención da terra, segundo estableza a normativa.
  • Os grandes movementos e explicacións da terra.
  • Parcelación, segregación ou outros actos de división de terreos en calquera tipo de solo, cando non fosen parte dun proxecto de reparcelación.
  • A primeira ocupación dos edificios.
  • A implantación de calquera instalación residencial, xa sexa provisional ou permanente.
  • A caída de masas arbóreas ou vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación urbana e, en calquera caso, cando se derivou da tal protección da lexislación de dominio público.
 • A concesión de licenzas e/ou autorizacións previas para a apertura de establecementos e organización de espectáculos públicos e actividades recreativas nos termos do previsto no artigo 41 da Lei 9/2013 de 19 de decembro, de emprendemento e competitividade económica de Galicia.
 • Declaracións de ruína de edificios e ordes de execución de obras maiores de conservación e reforma de fachada e espazos visibles da vía pública.

En materia de contratación:

 • As contratacións e concesións que non teñan consideración de contratos menores, cando o seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do Orzamento municipal.
 • A aprobación da devolución de avais de obras, servizos e suministros de calquera natureza.
 • A concesión de subvencións e axudas económicas dentro dos límites establecidos nas bases de execución do orzamento.

En materia de servizos:

 • A resolución de solicitudes de alta, baixa, e ou, modificación, nos Servizos municipais de auga, abastecemento e saneamento e lixo, e conexión á rede de abastecemento e saneamento municipal.

En materia de patrimonio:

 • A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento, nin os 3005.060, 52 euros, así como que a súa enaxenación non supere a porcentaxe citada.
 • Todas aquelas cuestión puntuais, competencia da Alcaldía, que esta desexe someter ao estudo ou resolución da Xunta de Goberno Local.
En supostos concretos, por razón de urxencia e/ou oportunidade, a Alcaldía poderá avocar para si, o exercicio de calquera das competencias delegadas no punto segundo.
Pódense consultar as actas no apartado ORGANOS DE GOBERNO / ACTAS desta páxina web.
Xunta de Galicia
Deputación de Pontevedra
BOE
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
DOG
Sede Electrónica Castastro
ORAL - Xestión Tributaria e Catastral
Portal de Transparencia
Concello de Crecente
 • Rúa Solís Ruiz, 5 - 36420 Crecente (Pontevedra)
 • Teléfono: (+34) 986 666 300
 • Email: info@crecente.es

Horario

 • De luns a vernes de 9:00 a 14:30

Parroquias

 • Albeos, Ameixeira, Angudes, Crecente, Filgueira, O Freixo, Quintela, Rebordechán, Ribeira, Sendelle e Vilar.

© 2020 Concello de Crecente - Todos os dereitos reservados // Deseño maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.

Política de Cookies Aceptar